Croeso

SG104465 PC110001 c49d76c3ba0eceeae1f34b67729a682b basketball a PB110033

Follow us on Twitter + Facebook  

Datganiad Croeso

Lleolir yr ysgol yn Y Drenewydd, Powys ynghanol cefn gwlad godidog y sir lle gall y disgyblion fwynhau a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau addysgol awyr agored gan gynnwys Ysgol Goedwigaeth, chwaraeon a gweithgareddau hamdden.

Mae gan yr ysgol dîm o staff arbennig o fedrus, gweithgar ac ymroddedig sy’n creu perthnasoedd gwaith gwych gyda disgyblion a’u teuluoedd i sicrhau dulliau cyson o ddysgu. Mae’r ysgol yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau arbenigol ac mae ganddi offer arbenigol i hyrwyddo addysg y disgyblion. Bydd y staff hefyd yn gweithio’n agos gyda thîm amlddisgyblaethol o bobl broffesiynol i sicrhau cynnig y gofal a’r addysg orau oll i bob unigolyn.

Mae’r cwricwlwm yn cynnwys y Cyfnod Sylfaen, y Cwricwlwm Cenedlaethol (sydd wedi’i addasu a’i gymhwyso i ddiwallu anghenion ein dysgwyr a’u herio yn unol â’u hanghenion unigol unigryw eu hunain) ac agwedd alwedigaethol a modiwlaidd i’r cwricwlwm ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau hwyr. Mae pob disgybl yn gadael yr ysgol gyda chymwysterau sydd wedi’u cydnabod yn allanol.

Mae amrywiaeth o therapïau a gweithgareddau chwaraeon ac addysg yn yr awyr agored yn cyd-fynd â chwricwlwm yr ysgol hefyd.

Caiff y Gymraeg ei dysgu trwy’r holl ysgol er mai’r Saesneg yw’r brif iaith a ddefnyddir. Caiff staff a disgyblion eu hannog i ddefnyddio a dathlu’r iaith a’r diwylliant Cymraeg ar bob cyfle.

Yn Ysgol Cedewain, rydym ym meithrin awyrgylch lle mae’n bwysig dathlu cyrhaeddiad disgyblion, waeth pa mor fychan yw’r camau cynnydd a wneir. Mae ethos hapus, cefnogol, llawn parch o fewn yr ysgol a chroeso mawr i ymwelwyr.

Rydym yn edrych ymlaen at eich cwrdd yn fuan.

Pippa Sillitoe

Pennaeth

 

Asdan          Agored Cymru